UPCOMING EXHIBITIONS:
UPCOMING EXHIBITIONS:

Terms of Use and Privacy Policy

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

ברוכים הבאים לאתר ISDEF (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת ת.ש. ישראל דיפנס בע”מ (ח.פ.: 512291758)  (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).

האתר משמש כאתר מידע לתערוכות/ כנסים ו/או אירועים בתחומי הביטחון, הגנת מולדת, חירום, בטיחות ועוד אותן החברה מארגנת בארץ ובעולם. כמו כן, במסגרת האתר, החברה מאפשרת להרשם כמציגים, כמשתתפים וכמבקרים בתערוכות ו/או כנסים ו/או אירועים אשר מארגנת החברה, כפי שיפורסם מעת לעת באתר (“השירותים“).

 1. כללי
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בינך לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת השירותים מן האתר ומעידים על הסכמתך, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  • החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • כל הזכויות בתכני האתר וכל המפורט בהם, כפי שהם מפורסמים מעת לעת, באתר שמורות לחברה בלבד. התכנים נועדו לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש. מובהר כי המידע המופיע בהם אינו בא כתחליף לעיון בחומר המצוי בידי החברה ככל שמדובר בחומר מסוג זה ו/או למידע הנמסר על ידה ואין בו כדי להטיל על החברה ו/או על כל גוף אחר הקשור לחברה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או בשירותים ו/או כלפי מי מטעמו.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 2. רישום לאתר
  • על מנת לבצע הזמנה של שירותים עליך להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  • כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע הזמנת שירותים באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
  • הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. רכישת שירותים באתר
  • רכישת השירותים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם, מס’ זהות/ע.מ/ח.פ, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בביצוע ההזמנה על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת שירותים על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, וחיוב המזמין עבור השירותים יבוצע דרך כרטיס האשראי.
  • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
  • התשלום עבור השירותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או כל שירות תשלומים, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.
  • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות אמצעי תשלום אחר, שניתנה לגביו אפשרות באתר, יפעל בהתאם להנחיות בקשר לאותו אמצעי תשלום.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהחברה תכבד.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לרישום המזמין לכנס/תערוכה/אירוע והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בחברה.
  • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות שהוזמן על ידו.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והחברה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

 1. ביטולי הזמנות
  • ביטול מצד מזמין שהינו מציג בתערוכה/כנס/אירוע
   • ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא”ל info@isdefexpo.com
   • ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 45 ימי עסקים, לפני מועד האירוע/הכנס/התערוכה, שבגינה התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% מעלות העסקה בתוספת דמי סליקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל רישום שהוזמן 45 ימי עסקים לפני האירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. החברה רשאית לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
   • מועד קבלת הודעת הביטול אצל החברה הינו המועד הקובע לעניין קבלת הודעת הביטול. הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לאירוע/תערוכה/כנס, שם מלא של הנרשם, שם האירוע/כנס/תערוכה, מועדה, מועד הרישום ואופן התשלום.
   • הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול.
  • ביטול הזמנה מצד מזמין שהינו מבקר בתערוכה/כנס/אירוע
   • ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא”ל info@isdefexpo.com
   • ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע/הכנס/התערוכה, שבגינה התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% מעלות העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי סליקה. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל רישום שהוזמן 7 ימי עסקים לפני האירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. החברה רשאית לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.
   • מועד קבלת הודעת הביטול אצל החברה הינו המועד הקובע לעניין קבלת הודעת הביטול. הודעה כאמור יש לשלוח בצרוף אישור הרישום לאירוע/תערוכה/כנס, שם מלא של הנרשם, שם האירוע/כנס/תערוכה, מועדה, מועד הרישום ואופן התשלום.
   • הטיפול והחזרים כספיים למבטלים יבוצעו בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול.

 

 • ביטול מצד החברה
  • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
  • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין שירותים, ככל ששולם.
  • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 1. זכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.
  • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים, תאור ועיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (isdefexpo.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב מראש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהחברה.
  • החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 2. אחריות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:
   • לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו לך או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
   • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אותך בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
   • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים שלך ו/או צדדים שלישיים, לרבות, מבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
   • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
   • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
  • השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל כני או אחר בצפייה במידע.
  • האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
  • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטיך, הינך משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 1. סודיות ופרטיות
  • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  • הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר יישמרו ברישומי החברה ו/או אצל צדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, כאמור לעיל, וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן לשם המטרות המפורטות להלן:
   • כדי לאפשר לך להזמין שירותים
   • כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון (ניוזלטר) בקשר עם השירותים ו/או דיוור אחר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם שירותים של צדדים אשר לחברה יש שיתוף פעולה או קשר עסקי אחר עימם. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 ;עוד מובהר כי החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.
   • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
   • לשם תפעול תקין של האתר.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין השירותים אותם ביקש המזמין להזמין, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  • באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) ו/או ‘משואות רשת’ ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. אם אינך רוצה לקבל Cookies ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ “העזרה” של ה מכשיר. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשירך בכל רגע.
 2. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.